Loading
Pomoc - strona główna

Regulamin kuponów rabatowych

 1. Wystawcą kuponów rabatowych jest Intendi z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11.
 2. Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do serwisów internetowych należących do Intendi.
 3. Każdy kupon rabatowy posiada datę ważności oraz indywidualne oznaczenie w postaci indywidualnego ciągu znaków.
 4. Możliwość uzyskania kuponu jest każdorazowo określana.
 5. Skorzystanie z kuponu, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez Intendi (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).
 6. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.
 7. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 8. Kupon będzie uprawniał do wzięcia udziału w Promocji z zastrzeżeniem, iż zakup uprawniający do uzyskania bonu rabatowego lub towarowego nie podlega obniżeniu o rabat przewidziany dla kuponu rabatowego.
 9. Każdorazowo określa się asortyment objęty promocją.
 10. W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje Regulamin sklepu, którego dotyczy kupon rabatowy.
 11. Zebranie kilku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.
 12. Kupony rabatowe i towarowe nie łączą się z innymi rabatami i programem lojalnościowym.
 13. Pracownik sklepu biorącego udział w Promocji, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.
 14. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia kuponu jeśli minął okres jego ważności.
 15. Ilość kuponów jest limitowana.
 16. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.